پیمانکاری

پیمانکاری تعربف پیمانکار از لحاظ قانون: پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کنندگان پیمان است واجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته است(براساس اسناد و مدارک پیمان).نمایندگان و جانشینهای ق...