بتن ریزی در شرایط غیرمتعارف

مقابله با اثرات مخرب شرایط هوای گرم در بتن ریزی و حفاظت از بتن.