ترک در ساختمان

ترک در ساختمان پیدایش ترک در ساختمان (Occurrence crack building) افت پی بر اثر عواملی همچون رطوبت و فشارهای وارده از طبقات ، بی مقاومتی خاک و عملکردهای آن پیش می آید . همچنین نوع مصالح مصرفی و اجرای غ...