تست چشمی جوشکاری

تست چشمی جوشکاری برای بازبینی کار جوشکار می توان از این الگو استفاده کرد A جوش قابل قبول B آمپر پایین است C آمپر زیاد است D طول قوس کوتاه است E طول قوس بلند است F سرعت حرکت کم است G سرعت حرکت زیاد است...