دوره رکود مسکن در حال تکمیل

دوره رکود مسکن در حال تکمیل است    کد مطلب : ۱۱۱۱۴   بر اساس تغییر رفتار سه شاخص کاهش عرضه، کاهش سود بانکی و افزایش صادرات و قیمت جهانی نفت می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن به دلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت...