ایمنی در کارگاه

ایمنی در کارگاه اول ایمنی بعدکار استفاده از پله های پیش ساخته قبل از تکمیل پروژه و برای استفاده کارگران و مهندسین یکی از راهکارهایی است که تآمین کننده ایمنی کافی برای عبور و مرور افراد است.  ...